Investigación Integrada
e Pluridisciplinar en Ciencias Mariñas

Roseta con botellas Niskin e sonda CTD a piques de mergullarse no océano.
Ovos de bacallau (Gadus morhua) durante o seu desenvolvemento embrionario.
Biorremediación de litoral afectado por hidrocarburos.
Identificación de especies de atún  mediante PCR-SSCP.

O Instituto de Investigacións Mariñas (IIM), pertencente ao Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), creouse en 1951 como laboratorio costeiro dependente do Instituto de Investigacións Pesqueiras de Barcelona, do que se desvincularía en 1978. Nese momento, xa como centro independente, toma o nome de Instituto de Investigacións Pesqueiras, adoptando o seu nome actual no 1986.

O Instituto de Investigacións Mariñas está adscrito a dúas Áreas Científico–Técnicas: Recursos Naturais e Ciencia e Tecnoloxía de Alimentos, e estructúrase en catro departamentos: Oceanografía, Recursos e Ecoloxía Mariña, Biotecnoloxía e Acuicultura, e Tecnoloxía dos Alimentos.

Para saber mais

Misión

  • Desenvolver unha investigación integrada e multidisciplinar en ciencias mariñas que permita progresar na comprensión global dos ecosistemas mariños e no estado científico e tecnolóxico dos sectores produtivos relacionados.
  • Formar persoal investigador e técnico especializado, favorecendo a súa transferencia a outras entidades (industria, administración, ensino).
  • Contribuír ao ensino da ciencia e á súa divulgación á sociedade
  • Transferir coñecementos científicos e tecnoloxía ao sector industrial
Parasite
Parasite
Parasite
Parasite
Spectrafish
KaleidoLabs
Divulgamar
Proyecto Faro
Proyecto Raia
Bocats
Parcode
Islas 2014
audit
audit
csic-ue

webmaster@iim.csic.es

Aviso legal

Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo

C/Eduardo Cabello, 6. Vigo. Pontevedra. E-36208 (ESPAÑA).

TEL: +34 986 231 930. FAX:(+34) 986 292 762

Permítese o uso persoal dos textos, datos e informacións contidos nestas páxinas. Esíxese, con todo, permiso previo do CSIC para publicalas en calquera soporte, ou para utilizalas, distribuílas ou incluílas noutros contextos accesibles a terceiras persoas.